วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (172)

พระเนตรขวาของในหลวง

พระเนตรขวาของในหลวง

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลชีวมวลจากน้ำมันปาล์ม (โดยสังเขป)ปี 2529 ทรงมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ

Syndicate content