นิติศาสตร์ (399)

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ


        อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมายต่างๆ มี ดังนี้

        - อำนวยความยุติธรรม

        - รักษาผลประโยชน์ของรัฐ

อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ

อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ

อายุความอันเป็นโทษแก่บุคคลบางประเภทและการครอบครองปรปักษ์

อายุความอันเป็นโทษแก่บุคคลบางประเภทและการครอบครองปรปักษ์


        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 183 บัญญัติว่า

อายุความสัญญากู้

อายุความสัญญากู้

ออกกฎหมายเกินแม่บทหมายความว่าอย่างไร

ออกกฎหมายเกินแม่บทหมายความว่าอย่างไร

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด...

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด...

หลักเกณฑ์ในการจำแนกวิสาหกิจมหาชน:ศึกษาเปรียบเทียบในกฏหมายไทยและฝรั่งเศส

หลักเกณฑ์ในการจำแนกวิสาหกิจมหาชน:ศึกษาเปรียบเทียบในกฏหมายไทยและฝรั่งเศส

หลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel)

หลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel)
        Concept ของ หลักกฎหมายปิดปาก คือ การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิอยู่ตามกฎหมาย แต่กฎหมายกลับไม่ยอมให้เขากล่าวอ้างสิทธิเพื่อเรียกเอาประโยชน์ใดๆได้

หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ส่วนที่สอง)

หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส


[แก้ไข] ตอนที่ 2 หลักกรรมสิทธิ์ (Le droit de propriete)
[แก้ไข] 1. การเกิดขึ้นของหลักกรรมสิทธิ์
1.1 ความเป็นมาของหลักกรรมสิทธิ์

หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ส่วนที่หนึ่ง)

หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ส่วนที่หนึ่ง)
เค้าโครงโดยสังเขป ส่วนที่หนึ่ง หลักเสรีนิยม (Les principes liberaux)

Syndicate content