เศรษฐศาสตร์ (405)

เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 4 "เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น 2550" ว่าด้วยการกระจายอำนาจทางการเมืองและการคลังสู่ท้องถิ่น1

Click to play
60:00 minutes (3.44 MB)
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 4 "เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น 2550" ว่าด้วยการกระจายอำนาจทางการเมืองและการคลังสู่ท้องถิ่น
วันที่ : วันที่ 29 มกราคม 2550
"การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน: ประโยชน์ ภาระ และความเสี่ยง"
วันที่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา : 9.00 น.
"การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน: ประโยชน์ ภาระ และความเสี่ยง"
วันที่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา : 9.00 น.
"การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน: ประโยชน์ ภาระ และความเสี่ยง"
วันที่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา : 9.00 น.
สัมมนาและดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
1: “Term Structure ของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย ประมาณค่าด้วยวิธี B-Spline”
โดย:
สัมมนาวิทยานิพนธ์หัวข้อ "Dynamic Macroeconomics"
วันที่ : วันที่ 8 มกราคม 2550
เวลา : 13.30 น.
สถานที่ :
สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาคภาษาไทย
วันที่ : วันที่ 19 ธันวาคม 2549
เวลา : 13.30 น.
สถานที่ :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “ Incentive Structure and Mechanism Design”
วันที่ : วันที่ 13 ธันวาคม 2549
เวลา : 13.30 น.
สถานที่ :
Syndicate content
“บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย”
วันที่ : วันที่ 7 ธันวาคม 2549
เวลา : 13.30 น.