นานาสาระผ้าจกไท-ยวน (5) ผ้าจกไท-ยวน เสาไห้สระบุรี

ผ้าจกไท-ยวน เสาไห้สระบุรี

ผ้าไท-ยวน เสาไห้โบราณ  แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามการใช้งานคือ

    

1. ผ้าสไบ

วัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชนต่างๆ - ผ้าทอของชาวล้านนา, ผ้าทอของลาวพวน

วัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชนต่างๆ -ผ้าทอของชาวล้านนา, ผ้าทอของลาวพวน

:: ผ้าทอของชาวล้านนา ::  

  

จากฝ้ายกลายเป็นเส้น -เส้นฝ้าย การผลิตเส้นใยฝ้าย

จากฝ้ายกลายเป็นเส้น -เส้นฝ้าย การผลิตเส้นใยฝ้าย
เนื้อเรื่องและภาพจาก หนังสือผ้าไทย  

Syndicate content