เครือข่ายทางวัฒนธรรม (203)

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองอู่ตะเภา

เมืองอู่ตะเภา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชัยนาท

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - โคกพนมดี

โคกพนมดี

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชลบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เขาดิน

เขาดิน

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - โบราณสถานเมืองเพนียด

โบราณสถานเมืองเพนียด

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  จันทบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทเมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  กาญจนบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  กาญจนบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดศรีชุม

วัดศรีชุม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - กำแพงเมืองโบราณ (ประตูกำแพงหัก)

กำแพงเมืองโบราณ (ประตูกำแพงหัก)

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

Syndicate content