เครือข่ายทางวัฒนธรรม (203)

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดศรีสวาย

วัดศรีสวาย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดชมชื่น

วัดชมชื่น

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เนินปราสาท

เนินปราสาท

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดเขาสุวรรณคีรี

วัดเขาสุวรรณคีรี

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดสระศรี

วัดสระศรี

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - กำแพงเมืองและคูเมือง

กำแพงเมืองและคูเมือง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำพูน

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองหริภุญชัย

เมืองหริภุญชัย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำพูน

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองเขลางค์นคร

เมืองเขลางค์นคร

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำปาง

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวรวิหาร

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวรวิหาร

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำปาง

Syndicate content