เสียผี

เสียผี
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน


สะตวงสำหรับบูชาต้าวตั้งสี่

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

เรื่องของขวัญ

เรื่องของขวัญ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ขวัญเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนพืช สัตว์หรือสิ่งของต่างมีขวัญทั้งสิ้น

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ความเชื่อภาคใต้ - พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ

พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

ความเชื่อภาคใต้ - ลอยเรือชาวเล

ลอยเรือชาวเล

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

Syndicate content