ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม (19)

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

ครูศรีจันทรัตน์ กันทะวัง  จ.ลำปาง

ความหมายของ "วัฒนธรรม" - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ความหมายของ "วัฒนธรรม"

นักวิชาการวัฒนธรรมหลายท่านได้ให้คำจำกัดความ
คำว่า "วัฒนธรรม" ไว้ดังนี้

วัฒนธรรม - วิกิพีเดีย

วัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Syndicate content