วัฒนธรรม (3269)

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - การแต่งกาย

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การแต่งกาย  


หญิงสาวสวมชุดขาว  

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - เรื่องการทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การทำไร่หมุนเวียน

การทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - กะเหรี่ยงกับช้าง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : ปกากะญอกับช้าง


ความสัมพันธ์ของคนกับช้าง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - ความเชื่อเรื่องขวัญ

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : ขวัญทั้ง 37 อย่าง

ความเชื่อเรื่องขวัญของคนกะเหรี่ยง

 

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - ข้อห้าม

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : ข้อห้าม

ข้อห้าม

สิ่งต้องห้าม

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - การย้อมสีธรรมชาติ

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : การย้อมสีธรรมชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักการสังคีต

 

สำนักโบราณคดี

Syndicate content