การประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
กรมศิลปากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กฎกระทรวงวัฒนธรรม

DSC05077_resize.JPG

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนระบบบริหารราชการ ของ กรมศิลปากร ตามแนวทาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี

DSC05084_resize.JPG

รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายเขมชาติ เทพไชย) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ของกรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรรับทราบแนวคิดและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร และให้คณะกรรมการ  คณะทำงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการตอบคำถามตามประเด็นคำถามทั้ง ๗ หมวดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

DSC05110_resize.JPG

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมศิลปากร  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ประสานงาน  และผู้สังเกตการณ์  รวมไปถึงวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร.  โดยการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้แนะนำการตอบคำถามในแต่ละกลุ่มด้วย

DSC05111_resize.JPG

ผลที่คาดว่าจะได้รับการจากดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรเกิดทัศนคติที่ดีและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเกิดความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐