ประกาศกฎกระทรวงวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
ประกาศกฎกระทรวงวัฒนธรรม
 

untitled.JPG

ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน 1 คน 1 สัจจะ

๑.      ดำรงชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวปฏิบัติ

v   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

v   ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตัวเอง

                                 

 

๒.     เคารพ ในสิทธิ เสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติ

v    ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น

v    ยอมรับความคิดเห็น และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค


 

 

 

http://www.ohmyimrecord.com/img-lib/spd_2007052090445_b.jpg

๓.      ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต    

แนวปฏิบัติ

v    ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ  และบรรทัดฐานของสังคม

v    ไม่ทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ

v    ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ยึดถือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

๔.     มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

แนวปฏิบัติ

v    ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

v    ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการเพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

 

 

๕.     ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวปฏิบัติ

v    รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

v    เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------