การพัฒนาศักยภาพแลtสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวร่วมและเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/12/2007
ที่มา: 
กรมศิลปากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กฎกระทรวงวัฒนธรรม

การพัฒนาศักยภาพแลtสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวร่วมและเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
      มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความมีอารยธรรมและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งนับเป็นทุนทางสังคมและเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
      ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการอนุรัษณ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ *** กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนาธรรม เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ สือทอดศิลปวิทยาการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีอยู่หลากหลาย อาทิ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนี่ยม จารีตประเพณี เอกสารโบราณ คีตศิลป์ เป็นต้น ฯ ได้ตระหนักดีว่า การส่งเสริม สนับสนุนประชาชนชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความสนใจ มีความรัก และปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสือทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นให้ดำรงอยูได้ในยุคโลกาภิวัตน์ จะเกิดความสำเร็จมิได้ถ้าขาดความร่วมมือจาก ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่และอยู่ใกล้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
      ด้วยเหตุนี้ กรมศิลปากรจึงได้เร่งผลักดันงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมและหยั่งรากลึกในทุกส่วนของสังคม และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการดำเนินงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้จัดประชุมสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวร่วมและเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม"ขึ้น
วัตถุประสงค์
    - เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดำเนินงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และผู้บริหารมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในกรม
      - เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
      ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครื่อข่ายการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และผู้บริหารงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในกรม ประมาณ ๓๕๐ คน
      วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และผู้บริหารงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในกรมประมาณ ๓๕๐ คน
      วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยวัฒนธรรมจังหวัดและผู้บริหารงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในกรม ประมาณ ๑๕๐ คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
      กรมศิลปากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินงาน
      ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพ
งบประมาณ ๑,๕๒๐,๘๙๐
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    - ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่วยการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และผู้บริหารงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในกรม เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
    - สามารถนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  กำหนดการประชุม"การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวร่วมและเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม"