สถานะของบุคคล” มีความหมายอย่างไร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/01/2008
ที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานะของบุคคล” มีความหมายอย่างไร


        คำว่า “สถานะของบุคคล” ตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคลและสิทธิที่จะไดรับความคุ้มครองในการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลัก เช่น การโต้แย้งเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เป็นต้น มิได้มีความหมายรวมไปถึงสถานะทางด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบุคคลด้วย เช่น สถานะทางสังคม สถานะทางอาชีพ หรือสถานะทางหน้าที่การงาน

        คำวินิจฉัยที่อ้างอิง คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๔๔


--------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเภทของหน้า: บทความกฎหมาย