สำนักงาน กปร. จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
สำนักงาน กปร.
สำนักงาน กปร. จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         
       วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า            โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาขอบเขตการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คุณลักษณะของผลงาน เกณฑ์การพิจารณาผลงาน แนวทางการจัดประกวดผลงานและแบบใบสมัครส่งผลงาน
          การจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิม    พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ    ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และภาคธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการส่งผลงานที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้          ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเข้าประกวด เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ให้ประชาชนได้เรียนรู้ต่อไป
          การประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้า ในการดำเนินงานด้านการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ๒ ประเภท ๕ ด้าน คือ
          ๑. ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ด้านประชาชนทั่วไป และด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
          ๒. ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจขนาดกลาง และด้านธุรกิจขนาดย่อม
และเป็นที่ปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ ที่การประกวดครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศจากการประกวดทั้ง ๕ ด้าน นอกจากนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ในแต่ละด้าน จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้การประกวดเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑.  นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานคณะกรรมการฯ         ด้านประชาชนทั่วไป
๒.  นายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
๓.  นางเกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้านธุรกิจขนาดใหญ่
๔.  นายดุสิต นนทะนาคร รองประธานหอการค้าไทย เป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้านธุรกิจขนาดกลาง
๕.  นายธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานคณะกรรมการฯ ด้านธุรกิจขนาดย่อม
          ดังนั้น ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่สนใจจะส่งผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมประกวด ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐            และจะประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดและสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน กปร. ๗๘ ทำเนียบรัฐบาล           ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๖๑๙๓-๙, ๐-๒๒๖๙-๙๑๙๒ ต่อ ๒๕๒ - ๒๕๔หรือ http://www.rdpb.go.th
                                                                                       สำนักงาน กปร.