โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/03/2009
ที่มา: 
คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- การศึกษานี้จัดทำดัชนีเพื่อวัดการพัฒนาไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ เป็นการสะท้อนนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่จะมีการประเมินผล สิ่งที่คาดหวังก็คือเพื่อจะให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป และเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าดัชนีทุกตัวสามารถนำไปใช้วัดได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่จำกัด

ไฟล์แนบขนาด
-vijaiporpeang.pdf36.21 MB