วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/01/2008
ที่มา: 
มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ http://www.hilltribe.org

ชนเผ่าลีซู : การตีเหล็ก

ช่างตีเหล็กเป็นบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งในหมู่บ้าน ช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น มีด จอบ เสียม ตลอดไปจนถึงอาวุธ ที่ใช้ในการล่าสัตว์ ในสมัยก่อนนั้นขาดช่างตีเหล็กไม่ได้ อย่างน้อยในแต่ละหมู่บ้าน จะต้องมีช่างตีเหล็กหนึ่งคน สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการเกษตร ช่างตีเหล็กโดยปกติก็จะประกอบอาชีพการเกษตรเหมือนกัน โรงตีเหล็กจะมีอุปกรณ์ใช้ในการทำ ภายในโรงตีเหล็กจะยกพื้น ตั่งถังสูบลม เตาเผา คีมคีบ คีมจับ ค้อนเล็ก ค้อนใหญ่ อ่างน้ำ ถ่าน เหล็กแหนบรถยนต์เก่า ๆ แต่ปัจจุบันนี้ความสำคัญของช่างตีเหล็กนั้น ลดน้อยลงไปมาก เพราะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการเกษตรหลาย ๆ อย่าง สามารถหาซื้อได้จากในตัวอย่างสะดวกสบาย แต่โรงตีเหล็กในหมู่บ้านก็ยังมีอยู่ บางครั้งในกรณีที่ต้องซ่อมแซมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ก็ต้องอาศัยช่างตีเหล็ก

วิธีทำ
* นำเอาเหล็กแหนบรถยนต์มาเผาร้อนจนให้แดง เพื่อทำให้เหล็กอ่อนตัว
* เผาใหร้อนจนแดงแล้วนำมาตี ตีให้มันเป็นรูปทรง
* ถ้าเหล็กใหญ่มากไปก็ผ่าให้ขนาดเล็กลง ความต้องการของเราเอง
* แล้วนำเหล็กไปเผาให้ร้อนจนแดง นำมาตีเป็นมีดหรือจอบ
* ได้รูปทรงแล้วเราก็มาต่อแต่งให้เรียบร้อย
* ขัดให้มันเป็นเงา และทำความสะอาดให้เรียบร้อย