ดอกไม้บาน การส่งเสริมคุณธรรมของเด็กและเยาวชน ตอนค่ายสุดยอดผู้นำคุณธรรม


Embed: 

Download the original : 1885_AVSEQ04.mpg

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/01/2008
ที่มา: 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้