ฐานข้อมูลเศรษฐกิจไทยออนไลน์: ข้อมูลและการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัย (Audio)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/02/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th
"ฐานข้อมูลเศรษฐกิจไทยออนไลน์: ข้อมูลและการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัย"
วันที่ : วันที่ 24 กันยายน 2550
เวลา: 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย: รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการ U of Chicago - UTCC Research Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ: มีการแนะนำและสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Labor Force Survey และ Socio-Economic Survey รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะการทำวิจัยด้านเศรษฐมิติ