เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง