เอกสารประกอบการสัมมนางานวิจัยหัวข้อ “FTA: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”