เอกสารประกอบการสัมนารายงานวิจัยวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ศ.459)