เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย: แบบแผนและปัจจัยกำหนด