เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง การปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย