เสวนาเรื่อง "การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ" ตอนที่ 2

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/03/2008
ที่มา: 
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, www.econ.tu.ac.th