เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชนเผ่า ชาวไทยภูเขาและบุคคลบนพื้นที่สูงต่างกันอย่างไร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2008
ที่มา: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข .) http://www.contothailand.org/independentfile/INDEX.ASP

 

ชาวไทยภูเขาและบุคคลบนพื้นที่สูงต่างกันอย่างไร?     
ที่มา : ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543

"ชาวไทยภูเขา" หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่อาศัยทำกินหรือบรรพชนอาศัยทำกินอยู่บนพื้นที่สูงในราชอาณาจักร ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษาและการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย 9 ชาติพันธุ์หลักคือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะเดียวกับชาวไทยภูเขาซึ่งผู้อำนวยการทะเบียน กลางกำหนดเพิ่มเติม...

"บุคคลบนพื้นที่สูง" หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา คนไทย หรือกลุ่มชนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดูแลเป็นการเฉพาะและให้หมายความรวมถึงบุคคลบน พื้นที่สูงที่อพยพลงมาอาศัยอยู่บนพื้นราบด้วย...

 


อ้างอิงข้อมูลจาก  http://www.contothailand.org/independentfile/INDEX.ASP