วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2008
ที่มา: 
บ้านรำไทย http://www.banramthai.com/

 

 
            เพลงชาวไทย

        คำร้อง    จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

              ชาวไทยเจ้าเอ๋ย             ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
              การที่เราได้เล่นสนุก         เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
              เพราะชาติเราได้เสรี         มีเอกราชสมบูรณ์
              เราจึงควรช่วยชูชาติ        ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
              เพื่อความสุขเพิ่มพูน         ของชาวไทยเรา เอย 

       ความหมาย  หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้ละเลยไปเสีย  ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการคิดจะทำสิ่งใดๆ  ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่งๆ ขึ้นของไทยเราตลอดไป

  ท่าชักแป้งผัดหน้า       
จีบมือขวาลักษณะจีบปรกข้างระดับศีรษะ มือซ้ายวงหน้าอยู่ระดับปาก เอียงขวา
  ลดแขนเลื่อนมือขวาลงมาอยู่ระดับอก ปล่อยจีบเป็นแบมือหงาย มือซ้ายจีบคว่ำ
  มือซ้ายเลื่อนมาเป็นจีบปรกข้างด้านซ้าย ส่วนมือขวาตั้งวงหน้า เอียงซ้าย  
ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระดับอก มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงาย มือขวาจีบคว่ำ
  ทำท่าเช่นนี้สลับไปมาจนจบเพลง
ส่วนเท้าย่ำไปทุกจังหวะของเพลง เปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗

 ข้อมูลจาก http://www.banramthai.com/