ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้สัมภาษณ์, โสภณ สุภาพงษ์

ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ

 บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น ที่มีขึ้น ณ สวนโมกขพลาราม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

คุณโสภณ สุภาพงษ์ ได้ให้ทัศนะในเรื่องของอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคม ด้วยความรู้สึกเสมือนว่าสถานที่ทำงาน คือ บ้านของเรา

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

ไฟล์แนบขนาด
interviewsophonsupaphong.pdf110 KB