การเดินทางและเรียนรู้ร่วมกันของคนทำงานเพื่อสังคม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้สัมภาษณ์, ศ.นพ. ประเวศ วะสี

การเดินทางและเรียนรู้ร่วมกันของคนทำงานเพื่อสังคม

บทสัมภาษณ์ ศ.นพ. ประเวศ วะสี สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

ณ สวนโมกขพลาราม ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗
อาจารย์ประเวศได้ให้ทัศนะต่อการทำงานทางสัมคมร่วมกันของคนรุ่นใหม่ โดยให้เน้นไปที่การมองศักยภาพและความสามารถที่มีอย่างเป็นองค์รวม มีเครือข่ายของการทำงานแบบไม่รวมศูนย์ แต่เป็นแบบของเครือข่ายที่มุ่งเน้นการนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ของปัจเจกออกมาใช้อย่างเต็มที่

ไฟล์แนบขนาด
interviewuncleprawase.pdf109.11 KB