วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้สัมภาษณ์, ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของสสส.และแนวคิดเรื่องของการศึกษาที่ไม่แยกขาดจากเรื่องการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช