วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

แง่มุมของการใช้การศึกษากระแสหลักเพื่อการดูดกลืนวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลาย

ไฟล์แนบขนาด
assimilationined[1].pdf79.17 KB