วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

Spiritual Bypassing เปรียบได้กับ ความปรารถนาจะหาทางลัดหรือทางเบี่ยงสู่พระนิพพานในแบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ความทุกข์ ความเป็นจริงที่เจ็บปวดของชีวิต หลีกหนีที่จะเผชิญต่อจิตใจของตัวเองที่ยังเต็มไปด้วยความคับแคบ ความกลัว ความหมกมุ่น ความเย่อหยิ่งหรือ ความยึดมั่นถือมั่นตามความเชื่อของตน จอห์น เวลวูด ได้กล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นว่า คนเหล่านั้นกลับใช้ธรรมะและการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางที่จะเสกสร้าง “ตัวตนทางจิตวิญญาณ (Spiritual Identity)” ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ อัตตาที่คับแคบอันเดิม ที่พวกเขาไม่สามารถทนได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับมัน

ไฟล์แนบขนาด
SpiritualBypassing[1].pdf94.09 KB