ประสบการณ์ที่แตกต่างที่มหาวิทาลัยนาโรปะ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

คำบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะในช่วงหนึ่งปีแรกของวิจักขณ์ พานิช ณ การประชุมของกลุ่มจิตวิวัฒน์

ไฟล์แนบขนาด
naropajitwiwat[1].pdf181.16 KB