วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

มุมมองของการฝึกจิตภาวนาที่ไม่แยกขาดจากการสร้างความสัมพันธ์กับอารมณ์ โดยมองว่าอารมณ์เป็นพลังงานชีวิตที่หากเราสามารถทำความเข้าใจการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง การภาวนาก็จะนำมาซึ่งการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในตัวเรา โดยพลังชีวิตที่ออกจากพื้นที่ว่างของจิตใจสามารถแบ่งได้ออกเป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่ พุทธะ วัชระ ปัทมะ รัตนะ และกรรมะ ตามแนวทางของปัญจพุทธกุลหรือพลังปัญญาห้าสี

ไฟล์แนบขนาด
emotion[1].pdf147.08 KB