วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/06/2008
ที่มา: 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)