ยืนบนฐานของตัวให้มั่น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/06/2008
ที่มา: 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)