ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ชุด แผนที่ความดี เจริญภาวนา เรื่อง "ภาวนาสู่ศานติสมานฉันท์"


Embed: 

Download the original : 5281_AVSEQ06.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/07/2008
ที่มา: 
ไทยทีวีสีช่อง 3 ศูนย์คุณธรรม สบร.