แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย - หนังสือ"น้อยก็หนึ่ง"