คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ (ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/09/2008
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม