เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม (ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
03/09/2008
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม