อย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมกันให้เต็ม (ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/09/2008
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม