จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ (เทศนาเพิ่มวันเสาร์ 13/09/08) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/09/2008
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม