คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/11/2007
ที่มา: 
ระพี สาคริก