กรรมฐาน๔๐-๕๖-พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/10/2008
ที่มา: 
ซีดีธรรมเทศนา,กรรมฐาน๔๐-๕๖,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),วัดญาณเวศกวัน