วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
03/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

ล่าหู่

ล่าหู่ ( Lahu ) เป็นชื่อชาวเขาเผ่าหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่ ๓ รองจากกระเหรี่ยง และม้ง ชาวเขาเผ่านี้มีเชื้อสายมาจากพวกโลโล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในแถบที่ราบสูงทิเบต

โดยทั่วไปแล้วชาวไทย รู้จักคนเผ่านี้ในนามว่า “มูเซอ” ซึ่งคำเรียกเผ่านี้ นักมนุษยวิทยาบางท่านสันนิฐานว่ามาคำที่พวกพม่าและไทใหญ่ในรัฐฉานใช้เรียก ชนกลุ่มนี้ มีความหมายว่านายพราน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยอันโดดเด่นของมูเซอที่มีความเชี่ยวชาญในการล่า สัตว์ และไทยก็ใช้คำนี้เป็นภาษาทางราชการตลอดมา

หลักฐานจากบันทึกทาง ประวัติศาสตร์ของจีน ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ กล่าวถึงมูเซอว่า จีนได้จัดให้ชนเผ่านี้เป็นพวก ซางตี่เอียน เดิมอยู่ในที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ และมีการอพยพเคลื่อนย้ายเรื่อยๆ ตามสัตว์เลี้ยง แสดงว่าชนเผ่ามูเซอเป็นกลุ่มเร่ร่อนมาก่อน (ดูข้อมูลเพิ่มที่ มูเซอ)