ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ-พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/10/2008
ที่มา: 
ซีดีธรรมเทศนา,ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),วัดญาณเวศกวัน