เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๓ ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/10/2008
ที่มา: 
ธรรมะบรรยาย, เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๓ ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),วัดญาณเวศกวัน