บวชเรียนหายไป เมืองไทยได้วัดหลวงตา ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/10/2008
ที่มา: 
ธรรมะบรรยาย, บวชเรียนหายไป เมืองไทยได้วัดหลวงตา ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),วัดญาณเวศกวัน