บทเรียนมีให้ดู แต่คนไทยไม่ได้ลืมตา ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/10/2008
ที่มา: 
ธรรมะบรรยาย, 8. บทเรียนมีให้ดู แต่คนไทยไม่ได้ลืมตา ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),วัดญาณเวศกวัน