การตากข้าว - วิธีเก็บเกี่ยวข้าว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/11/2008
ที่มา: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/

การตากข้าว
ขั้นตอนต่อไปที่ชาวไร่ชาวนาทำหลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว ได้แก่ การตากข้าว โดยนำข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จมาตากแดดประมาณ 5-7 วันหรือจนกว่าข้าวจะแห้ง เพื่อให้การนวดหรือฟาดข้าวทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นการตากข้าวยังช่วยลดความชื้นของเมล็ดข้าวด้วย

การตากข้าวทั้งข้าวนาและข้าวไร่มักทำในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวนั่นเอง ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่
# การตากบนตอข้าว
# การตากบนรางข้าว

การตากบนตอข้าว
ในการวางข้าวที่เกี่ยวแล้วบนตอข้าว บางคนอาจหักตอข้าวให้พับลงเล็กน้อย แล้วจึงเอาต้นข้าววางพาดในแนวเฉียงกับตอข้าวให้ส่วนโคนติดพื้นดินให้ด้านรวง ข้าวตั้งขึ้น หรือวางพาดในแนวราบบนตอข้าว หรือบางคนจะวางพาดไขว้กันคล้ายสับฟันปลา:: ตอข้าว ::


:: การหักตอข้าวเพื่อเอาข้าวมาวางตากแดด ::


:: การวางให้รวงข้าวตั้งขึ้น ::


:: การวางต้นข้าวพาดในแนวราบไว้บนตอข้าว ::

การตากบนราว

ชาวม้งและชาวเมี่ยนในบางพื้นที่ จะทำราวสำหรับใช้ตากข้าว โดยใช้ไม้ไผ่ (ลำใหญ่ๆ และแข็งแรง ยาวประมาณ 2-4 เมตร) 2-3 ลำมาปักไว้ที่พื้นดิน แต่ละลำปักให้ห่างกันประมาณ 2 วา เพื่อเป็นเสาหลัก ราวที่สูงมากๆ จะใช้ไม้ไผ่ค้ำไว้ไม่ให้ล้ม จากนั้นเอาไม้ไผ่มามัดในแนวขวางกับเสาหลักเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ชั้นล่างสุดมัดให้สูงจากพื้นประมาณครึ่งเมตร


:: ราวตากข้าวขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ไม้ค้ำ ::


:: ราวตากข้าวขนาดเล็ก ::

การวางมัดข้าวบนราวจะวางให้กึ่งกลางของมัดพาดบนลำไม้ไผ่ โดยให้ด้านรวงข้าวห้อยลง และจะวางให้ชิดกันจนเต็มราวในแต่ละชั้น


:: วางมัดข้าวพาดบนลำไม้ไผ่ โดยให้ด้านรวงข้าวห้อยลง ::


:: ข้าวตากเต็มราว ::

เอกสารอ้างอิง

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ คณะ ,โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. รายงานวิจัย เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545.


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/

และ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการเก็บเกี่ยวทุกหัวข้อ คลิ๊กที่นี่จ้า