การทำตาราง - วิธีเก็บเกี่ยวข้าว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/11/2008
ที่มา: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/

การทำตาราง
ในช่วงที่รอให้ข้าวแห้ง ชาวไร่ชาวนาก็จะทำ “ตาราง” (อ่านออกเสียงว่า ต๋าลาง)โดยเริ่มจากการเลือกพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งมักเลือกจุดที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่นา เพื่อย่นระยะทางที่จะขนข้าวมาฟาด ส่วนชาวไร่มักจะเลือกบริเวณไหล่เขาที่ค่อนข้างเรียบเสมอกัน

เมื่อเลือกพื้นที่ได้แล้วจะตัดหรือขุดตอข้าวในบริเวณนั้นออก บางคนอาจใช้วิธีทุบตอข้าวให้แบนราบไปกับพื้นดิน ถ้ามีมูลวัวหรือมูลควายก็นำมาทาให้ทั่วตารางนั้น ตากแดดไว้ประมาณ 2-3 วัน มูลวัวมูลควายนั้นก็จะแห้ง การทำเช่นนี้เพื่อให้พื้นดินบริเวณนั้นเรียบและแข็ง ทั้งยังช่วยอุดรอยแยกของพื้นดินป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกตกลงไปตามรอยแยกนั้น ในกรณีที่จะใช้ฟางข้าวหรือเสื่อไม้ไผ่รองพื้น ก็ไม่จำเป็นต้องทาตารางนั้นด้วยมูลวัวมูลควาย


:: ตารางในพื้นที่นาของชาวไทใหญ่ :::: ตารางในพื้นที่ปลูกข้าวบนดอยของชาวขมุ ::  :: ตารางในพื้นที่ที่ลาดชันของชาวกะเหรี่ยง ::

เอกสารอ้างอิง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ คณะ ,โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. รายงานวิจัย เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545.
ศรีเลา เกษพรหม ,ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง,2541.


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/
และ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการเก็บเกี่ยวทุกหัวข้อ คลิ๊กที่นี่จ้า